Bijgewerkt op: 6 april 2024

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Foodtruck Club en een opdrachtgever waarop De Foodtruck Club deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan De Foodtruck Club opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van De Foodtruck Club worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met De Foodtruck Club gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Foodtruck Club is ingestemd. De Foodtruck Club is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten
Alle offertes en aanbiedingen van De Foodtruck Club zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na dit termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
Een overeenkomst met De Foodtruck Club komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door De Foodtruck Club wordt ontvangen dan wel zodra De Foodtruck Club is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. De Foodtruck Club kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.
Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door De Foodtruck Club aan opdrachtgever zijn bevestigd.
Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die De Foodtruck Club verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van De Foodtruck Club. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, na de totstandkoming van de overeenkomst door De Foodtruck Club worden verhoogd.

Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een prijsverhoging, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij aanspraak heeft op schadevergoeding.
De Foodtruck Club is te allen tijde gerechtigd de door hem gehanteerde prijzen en tarieven aan te passen. Een prijsaanpassing geldt niet voor reeds lopende opdrachten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Levering
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het adres van opdrachtgever of op het door opdrachtgever opgegeven adres.
Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Foodtruck Club gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan.
De Foodtruck Club is gerechtigd om in gedeelten te leveren. Bij levering in gedeelten is De Foodtruck Club gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan opdrachtgever zijn geleverd en hij deze feitelijk onder zich heeft gekregen.

Artikel 5. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Foodtruck Club aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Foodtruck Club aangegeven. De Foodtruck Club is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien De Foodtruck Club echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Alle door De Foodtruck Club geleverde zaken blijven eigendom van De Foodtruck Club totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met De Foodtruck Club gesloten overeenkomsten is nagekomen.
Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht De Foodtruck Club zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
Voor het geval De Foodtruck Club zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Foodtruck Club en door De Foodtruck Club aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Foodtruck Club zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7. Reclames en Aansprakelijkheid
Opdrachtgever is gehouden het geleverde (direct) na ontvangst te (doen) inspecteren. Klachten over de geleverde zaken dienen schriftelijk binnen bekwame tijd na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken, aan De Foodtruck Club te worden gemeld.
Indien een klacht gegrond is, zal De Foodtruck Club de geleverde zaken naar keuze van opdrachtgever vervangen of repareren. Indien vervanging of herstel niet mogelijk is, zal De Foodtruck Club de zaken retourneren en de eventueel ontvangen betaling crediteren.
De Foodtruck Club is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid van De Foodtruck Club is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van De Foodtruck Club gedane uitkering, dan wel, indien de verzekering van De Foodtruck Club geen dekking biedt, tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende levering.
Opdrachtgever vrijwaart De Foodtruck Club tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Foodtruck Club.

Artikel 8. Overmacht
De Foodtruck Club is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Foodtruck Club geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Foodtruck Club niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Foodtruck Club worden daaronder begrepen.
De Foodtruck Club heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Foodtruck Club zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover De Foodtruck Club ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Foodtruck Club gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Ontbinding
De Foodtruck Club is, indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is De Foodtruck Club bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Foodtruck Club kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Foodtruck Club op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Foodtruck Club de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien De Foodtruck Club tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Foodtruck Club partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van De Foodtruck Club is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Foodtruck Club het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met De Foodtruck Club.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Indien u nog vragen heeft over de Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact op met De Foodtruck Club.

De Foodtruck Club
Maas Geesteranushof 1
2625NL Delft
0648485072
71350926
NL858681304B01